Supernova in NGC 5775

 New Supernova in NGC 5775 discovered by Catalina Real-time Transient Survey and Stan Howerton. Date of discovery 2012/03/27.460.

Type LBV

Magnnitude discovery day 18.00

Magnitude of last picture 30/03/2012 wiht telescope Cassegrain 40 cm 50 seconds of exposure camera ccd KAF 261.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Senza categoria. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.